Ostutingimused

Ostutingimused

  1. Üldtingimused

1.1 Ostutingimused kehtivad Martna Garaaž’i  klientide (edaspidi Klient) ja Martna Garaaž OÜ (edaspidi Martna Garaaž) vahel kaupade ostmisel tekkivate õiguste ja kohustuste kohta.
1.2 Martna Garaaž’i kasutajaks registreerides ja/või toodete ostmiseks kohalduvad käesoleva lepingu tingimused ja Eesti Vabariigi õigusaktidest tulenevad õigused ja kohustused.
1.3 Martna Garaaž jätab endale õiguse teha muudatusi ostutingimustes ja müügihindades. Nimetatud muudatusi kajastatakse Martna Garaaž’i veebilehel.

  1. Müügilepingu jõustumine

2.1 Martna Garaaž müüb ja Klient ostab e-poes pakutavaid tooteid.
2.2 Martna Garaaž ja Kliendi vahel jõustub müügileping alates tellimuse kinnituse järgi tasumisele kuuluva summa laekumisest Martna Garaaž OÜ arvelduskontole.
2.3 Martna Garaaž’i kodulehel tellimust vormistades ning maksmist sooritades, kinnitab Klient, et ta on tutvunud ostutingimustega ja on nendega nõus.

  1. Hinnad

3.1 Kõik Martna Garaaž’i veebipoes olevad hinnad on Eurodes ja sisaldavad käibemaksu 20%.
3.2 Martna Garaaž jätab endale õiguse korrigeerida hindu. Kui Klient edastas oma tellimuse enne hinna muudatuste jõustumist, siis tema jaoks kehtib hind, mis oli arvel kajastatud tellimuse vormistamise momendil. Kliendil ei ole õigust nõuda hinnavahe kompenseerimist.
3.3 Martna Garaaž jätab endale õiguse tühistada süsteemi vigadest tulenevad ebakorrektsete hindadega tellimused.

  1. Tellimuse vormistamine ja kauba eest tasumine

4.1 Tellimuse tasumisel saab Klient tasuda hetkel ainult ülekandega pangakontole Swedbank EE442200221045654928 või SEB EE471010220099171011. Makseid võetakse vastu eurodes.
4.2 Makset teostades peab klient ülekande selgitusse sisestama arve numbri. Juhul kui arve selgitus on vale ei vastuta Martna Garaaž tellimuse mitte täitmise ega ka viivituse eest. Juhul kui olete märganud, et teie ülekande selgitus oli vale, võtke meiega koheselt ühendust: info@kristjanphoto.com
4.3 Klient maksab 100% tellimuse summast tellimuse kinnitamiseks.
4.4 Müügileping loetakse sõlmituks ja tellimuse täitmist alustatakse kohe peale seda, kui Klient on tasunud 100% tellimuse kinnitusest.

  1. Kohaletoimetamine

5.1 Laos olevad kaubad komplekteeritakse ning saadetakse välja hiljemalt järgmisel tööpäeval peale müügilepingu jõustumist (Kliendipoolset arve tasumist).
5.2 Sihtkoha või kokkulepitud aja muutumisest on Klient kohustatud teavitama Martna Garaaž’i koheselt enne kauba kohaletoomist.
5.3 Martna Garaaž on kohustatud klienti koheselt teavitama kui ilmneb asjaolusid, et Ostutingimuste punkte 5.1 ei ole võimalik korrektselt täita.
5.4 Tellimuses esitatud andmete täpsusest ja õigsusest sõltub viivituste ja arusaamatuste vältimine kauba kohaletoimetamisel. Martna Garaaž ei vastuta toodete kohaletoimetamise viivituse ja tekkinud arusaamatuste eest juhul, kui viivitus või arusaamatus on tingitud Kliendi poolt tellimuse vormistamisel esitatud andmete ebatäpsusest.

  1. Tagastamisõigus

6.1 Vastavalt VÕS §-le 56 lg 1, on kliendil õigus taganeda lepingust 14 päeva jooksul alates kauba kättesaamisest.
6.2 Tagastatav kaup peab olema kasutamata, kahjustamata ja orginaalpakendis.
6.3 Kauba tagastamisel tuleb esitada ostuarve.
6.4 Kauba tagastamiskulud kannab klient (max. 10€, VÕS §194 lg 4), välja arvatud juhul kui tagastamise põhjuseks on mittevastavus tellitule või praakkaup.
6.5 Kauba tagastamiseks tuleb esitada kauba tagastamise avaldus e-posti aadressil info@martna.com 14 päeva jooksul alates kauba kättesaamisest. Tagastamisavaldus peab sisaldama Kliendi nime, toote nime ning tagastuse põhjust.
6.6 Raha tagastatud kauba eest hüvitatakse Kliendile peale tagasi jõudnud kauba üle kontrollimist, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul.
6.7 Juhul kui peale toote tagastamist ilmneb, et toode ei vasta e-poe Kasutamistingimuste punktides 6.1. – 6.3. toodud tingimustele, siis raha kliendile ei tagastata ning tagastatud toode jääb poe omaniku juurde hoiule.

  1. Pretensioonide esitamise kord

7.1 Vastavalt Võlaõigusseadusele on tarbijal õigus pretensioone esitada 2 aasta jooksul tootel ilmnenud lepingutingimuste mittevastavuse eest alates kauba kättesaamisest, sellest kuue esimese kuu jooksul tekkinud defekti puhul eeldatakse, et see oli olemas ostmise momendil ning defekti iseloomu peab välja selgitama müüja.
7.2 Toote defekti ilmnemisel, kohustub Klient teavitama Martna Garaaž’i probleemist e-posti aadressil info@martna.com ning esitama järgmise informatsiooni: nimi, kontaktandmed ja toote puudus. Vastav avaldus peab olema saadetud mitte hiljem kui 2-kuu jooksul peale defekti avastamist.
7.3 Martna Garaaž ei vastuta:
Kliendi süül või hoolimatusel tekkinud toote kahjustamise eest.
Defektide eest, mis on tekkinud toote mittesihipärase kasutamise tagajärjel.
Toote loomuliku füüsilise kulumise eest tavapärase kasutamise korral.

  1. Vastutus ja vääramatud jõud

8.1 Martna Garaaž vastutab Kliendi ees ja Klient vastutab Martna Garaaž’i ees teisele poolele käesolevate tingimuste rikkumisega tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.
8.2 Martna Garaaž ei vastuta Kliendile tekitatud kahjude eest või toote kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kahju või toote kohaletoomise viibimine on tingitud asjaolust, mida Martna Garaaž ei saanud mõjutada ega ette näha.

  1. Privaatsus

9.1 Martna Garaaž’i veebilehe kasutamisega annab Klient selge ja teadliku nõusoleku Martna Garaaž’ile enda isikuandmete töötlemiseks.
9.2 Martna Garaaž kasutab Kliendi esitatud informatsiooni ainult Kliendi ostutellimuse täitmiseks ja nõusolekul ka uudiskirjade saatmisel.
9.3 Martna Garaaž võib kasutada kliendi nõusolekul ka kliendi informatsiooni, et muuta veebilehe kasutamine mugavamaks ( näiteks küspsised/cookies ). Kui klient keeldub antud infotmatsiooni jagamisest ei vastuta Martna Garaaž veebilehe mittekorrektse toimimise eest. Lisaks võivad puududa ka siis teatud mugavusfunktsioonid muutes veebilehe kasutamise raskemaks või ebamugavamaks.
9.3 Kliendi paremaks teenindamiseks võib Martna Garaaž avaldada teavet üksikute kasutajate kohta kolmandale osapoolele, kes osutab Martna Garaaž’ile teenuseid ning on lepinguga kohustunud hoidma jagatud teavet konfidentsiaalsena. Kolmandaks osapooleks on näiteks meie partner, kelle ülesanneteks on e-poes müüdavate kaupade transport.

  1. Muud tingimused

10.1 Käesolevate tingimuste täitmisest tulenevaid eriarvamusi ja vaidlusi lahendavad pooled eelkõige läbirääkimiste teel. Kui Lepingust tulenevaid vaidlusi ei õnnestu lahendada poolte läbirääkimistega, on nii Kliendil õigus pöörduda oma õiguste kaitseks Tarbijakaitseametisse või Kohtusse. Tarbijakaitseameti veebipõhine vaidluste lahendamise platvorm on leitav vajutades järgmsel lingil: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Martna Garaaž’il on õigus pöörduda oma õiguste kaitseks Kohtusse.